สื่อเสียงเพื่อน้อง ปั้นนักเล่านิทานวิทยุรุ่นเยาว์

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 239 ครั้ง

สื่อเสียงเพื่อน้อง Sound For Young ปั้นนักเล่านิทานวิทยุรุ่นเยาว์

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV 6001) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “สื่อเสียงเพื่อน้อง” ( Sound For Young) ครั้งที่ 5 โดยเป็นการร่วมกับโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กอายุระหว่าง 4-6 ขวบ จำนวน 18 คน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและฝึกน้องๆให้มีใจรักในการอ่านหนังสือและมีความกล้าแสดงออก อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา และ ดร.วิภาวี วีระวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำวิชาและเป็นที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติและได้รับการสนับสนุนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา อาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (Radio Production) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสร้างสรรค์ ในการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เริ่มจากการให้โจทย์ไปว่าให้จัดกิจกรรมกับเด็กชั้นอนุบาลและต้องทำให้น้องสามารถเล่านิทานเป็นเรื่อง โดยพาน้องๆ เข้ามาบันทึกเสียง ตัดต่อ จนสำเร็จสามารถนำไปเผยแพร่ออกอากาศได้ นับเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีม ฝึกการวางแผน การบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดให้สามารถนำไปใช้ได้จริง รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เน้นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย คือทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
นายณัฐกิตติ์ อนุสนธิ์ หรือ โอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเป็น หัวหน้าโครงการได้กล่าวว่า “สำหรับโครงการสื่อเสียงเพื่อน้อง ( Sound For Young) การจัดโครงการนี้เราได้แบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการและนันทนาการ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายถ่ายภาพและเทคนิค และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เราทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือฝ่ายต่างๆว่ามีส่วนใดมีปัญหาหรือบกพร่องไหม เราจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด อย่างฝ่ายประสานงานเราก็จะตามงานจากหัวหน้าฝ่ายนี้ว่า ประสานงานกับอาจารย์ที่ประจำชั้นเด็กหรือยัง เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลและสถานที่ที่จะเอาไปในในโครงการนี้ อย่างฝ่ายสวัสดิการเราก็จะถามเรื่องงบประมาณ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาหาร น้ำ และของรางวัลเพื่อมอบให้แก่น้องๆว่าครบไหม ภาพรวมของโครงการนี้ก็ถือว่าออกมาอย่างสมบูรณ์ครับ อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย แต่เพื่อนๆของผมได้ช่วยเหลือกันจนงานออกมาสำเร็จลุล่วงจนถึงวันสุดท้าย ส่วนเด็กที่เข้าร่วมโครงการก็น่ารักมากครับ แต่จะซนเป็นเรื่องของธรรมดาของเด็กครับ น้องๆมีความตั้งใจที่จะฝึกการพูดต่างๆ ทำให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของการพูด การกล้าแสดงออก และการเข้าสังคมใหม่ๆครับ ต้องขอขอบคุณอาจารย์กุลกนิษฐ์ ทองเงา ที่ให้คำปรึกษาต่างๆโครงการนี้ คุณครูสุภาวิณี ลายบัว ที่สนับสนุนงานของพวกเราและช่วยพวกผมดูแลน้องๆ และขอบคุณผู้ปกครองน้องๆที่ไว้ใจและเป็นส่วนหนึ่งของงานเล็กๆนี้ครับ”
นางสาวศศินา ดวงพัตรา หรือ มีน หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมละนันทนาการ กล่าวว่า “ฝ่ายวิชาการหลักๆเลยก็คือ ทำรูปเล่มค่ะ นำงานแต่ละฝ่ายมารวมๆกัน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายสวัสดิการ จัดเรียงไปตามลำดับ อีกหน้าที่ก็คือเตรียมนิทานและแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงให้เด็กๆฝึกอ่านในแต่ละกลุ่ม ซึ่งน้องๆน่ารักมากๆค่ะ ตั้งใจฝึกกันทุกคน เวลาพวกเขาตั้งใจฝึกซ้อมน่าเอ็นดูมาก และพอตอนได้เล่นกิจกรรมต่างๆน้องๆก็ตื่นเต้นและสนุกกันมากๆ ประทับใจมากค่ะ”
ด.ช. ศรัณย์ เหมทานนท์ หรือ น้องนะโม นักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลกล่าวว่า “สนุกมากๆครับ พี่ๆใจดีมาก และได้เล่านิทานใส่ไมค์ในห้องอัดเสียง ตื่นเต้นมากๆครับ ถ้าปีหน้าจัดงานนี้ ผมสัญญาว่าผมจะชวนเพื่อนๆมาเยอะๆครับ ”
ด.ญ. คณัสวรรณ เรืองวารี หรือน้องแองจี้ นักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลได้พูดคุยด้วยเสียงร่าเริงว่า “ตื่นเต้นมากๆค่ะ ไม่เคยอัดเสียงลงใส่ไมค์เลย คุณครูและพี่ๆช่วยฝึกให้หนูเล่านิทาน ตอนแรกหนูทำไม่ได้ แต่พี่ๆให้กำลังใจหนู หนูเลยพูดได้ และมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ”
ท้ายสุดอาจารย์สุภาวิณี ลายบัว หรือ ครูนก อาจารย์ประจำชั้นโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ได้กล่าวว่า “ก่อนที่ครูจะพาน้องๆไปบันทึกเสียง ครูได้ให้เด็กๆฝึกเล่านิทานและใช้เทคนิคการออกเสียงมาอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วกิจกรรมนี้ถือว่าดีมากค่ะ ส่วนประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรักการอ่านมากขึ้น และตัวเด็กเองก็ได้ฝึกความกล้าแสดงออก และการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งได้ฝึกอุปกรณ์ต่างๆ ฝึกการพูดต่อหน้าคนอื่นซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เด็กทุกคนมีความสุข ครูนกเองก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ไปทุกๆปี รู้สึกประทับใจมากค่ะ”
โครงการ สื่อเสียงเพื่อน้อง (Sound For Young) เพื่อปั้นนักเล่านิทานตัวน้อย นับว่าเป็นการทำงานที่ทุ่มเททั้งความรู้ แรงกายและแรงใจ ของนักศึกษา TV6001 นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าจะมีนักศึกษารุ่นต่อๆไปมาสานต่อโครงการ โดยพี่ๆ กลุ่มนี้การันตีข้างต้นแล้วว่าจะได้รับประสบการณ์ดีๆ อย่างแน่นอน

///////////////

ผู้เขียน/ถ่ายภาพ นายศุภณัฐ วงศ์พรหม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 239 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *