สุดยอดสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาปี2561

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาปี 2561
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วม ประกวด จำนวนทั้งสิ้น 180 ผลงาน เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยแบ่งการประกวดเป็น 9 ประเภท ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ อุปกรณ์มัดอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รองชนะเลิศอันดับ 2 มีดกรีดยางตัดไม่หัก วิทยาลัยการอาชีพตรัง รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ล็อคคันเกียร์และขาตั้งข้างรถจักรยานยนต์ V. 2 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และรางวัล Honor Awards อุปกรณ์เหลาทางมะพร้าว V.2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ เครื่องสลัดน้ำผึ้งลำไยขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกากหมาก V.2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องคั่วและกะเทาะเปลือกถั่วลิสง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และรางวัล Honor Awards ผลงาน Clean Oyster : สร้างความมั่นคงให้ผู้ผลิต สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้บริโภค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล โดยการพาความร้อนแบบบังคับ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 รถไถไฟฟ้าลดมลภาวะประหยัดพลังงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รองชนะเลิศอันดับ 3 รถตัดหญ้าพลังงานเฉื่อย วิทยาลัยเทคนิคระยอง และรางวัล Honor Awards ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลโดยการพาความร้อนแบบบังคับ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ละแซพร้อมน้ำยากึ่งสำเร็จรูปวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องดื่มเยลลีสาหร่ายสไปโรใจรากลิ่นเมลอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รองชนะเลิศอันดับ 2 ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treated) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 3 ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และรางวัล Honor Awards ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ เครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานไม้แกะสลักใต้ร่มพระบารมีวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รองชนะเลิศอันดับ 2 แจกันหัตถศิลป์ลายทอง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ 3 จักสานงานศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและรางวัล Honor Awards จักสานงานศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Honor Awards เครื่องจำหน่าย ผ้าอัดเม็ดอเนกประสงค์ผ่านระบบ QR Code วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องเตือนเด็กติดในรถ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 3 ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกหัตถกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศและรางวัล Honor Awards เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องควบคุมการลงน้ำหนักเท้า วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ฝึกเดินเพื่อคนพิการ 4.0 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพรางวัลชนะเลิศ แผ่นพืชคลุมดินวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รองชนะเลิศอันดับ 1 ไบโออโรมาเจลหอมปรับอากาศเสริมสารสกัด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รองชนะเลิศอันดับ 2 เมล็ดพันธุ์ข้าวหุ้มปุ๋ยเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รองชนะเลิศอันดับ 3 แผ่นห่อไบโอพลาสติกจากเปลือกกล้วย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง และรางวัล Honor Awards ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของด้วงมะพร้าว วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน (Internet of Things : IOT) รางวัลชนะเลิศ Smart Home วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 อี เอ็น ที สมาร์ทฟาร์ม (ENT Smart farm) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบชุมชนอัจฉริยะ Smart Village 4.0 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 3 Smart Care วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรางวัล Honor Awards ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และโล่รางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ Intelligent Mirror วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รองชนะเลิศอันดับ 1 Mini Semi-Auto Rice Sorting Machine วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 Pie Thai วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 3 Automated Greenhouse วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ส่วนผลการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ทีมศ.อาทิตย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ทีมเซาะกราว โรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ทีมBtec Arm Robot วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
สำหรับโล่รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมหินจอก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จังหวัดตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมห้วยเหมืองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง จังหวัดชุมพร รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมตาแตรว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว จังหวัดสุรินทร์ ปะเภทหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมSamutsakhon วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมลูกพระเศวตสุวรรนภาพรรณ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมลูกพระนางจามเทวี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KTC Dino Robotวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมลูกเจ้าพ่อพญาแล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมข้าวหอมมะลิ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KTC Dino Robot วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมYasothon Welding วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมบางระจัน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และประเภทหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมอินสตรูเมนท์ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหมูชะมวงวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 3 ลูกพระวอ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 10 กุมภาพันธ์ 2562

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *