ยะลาจัดงานแข่งว่าวนิบงอย่างยิ่งใหญ่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

งานแข่งว่าว นิบง ยะลา จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ สมาคมว่าวแห่งรัฐกลันตัน นำทีมเข้าร่วมการแข่งขันด้วย มีว่าวเข้าร่วมเกือบ 800 ตัว

   ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับเทศบาลนครยะลา ได้จัดการแข่งขันว่าว ประจำปี 2562 เพื่อใช้มิติทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่ มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข อีกยังเป็นการพื้นฟูและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา โดยการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทการแข่งขันว่าวขึ้นสูง ประเภทว่าวสวยงามและประเภทว่าวความคิด มีผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 208 ราย มีว่าวเข้าประกวด ทั้ง 3 ประเภท จำนวน 867 ตัว จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย แยกเป็นประเภทว่าวขึ้นสูง จำนวน 795 ตัว ประเภทว่าวสวยงาม จำนวน 27 ตัว และประเภทว่าวความคิด จำนวน 45 ตัว โดย ทางสมาคมว่าวแห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ส่งว่าวเข้าประกวด จำนวน 33 ตัวอีกด้วย นอกจากนี้ในงานการแข่งขัน ยังได้ การจัดนิทรรศการอุโมงว่าว นิทรรศการว่าวนิบง การสาธิตการชักว่าวขึ้นสูง การสาธิตการประดิษฐ์ว่าวสวยงาม อาทิ ว่าวบืออาบัส ว่าวบูลัน(ว่าววงเดือน)และว่าวบูรงมือเราะ (ว่าวนกยูง)

 สำหรับ การแข่งขันทุกประเภท ผู้ชนะเลิศ จะได้รับโล่และเงินรางวัล ดังนี้  คือ ประเภทว่าวขึ้นสูง รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท รองชนะเลิศรับโล่รางวัลพร้อมเงิน จำนวน 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศรับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน5,000 บาทและรางวัลชมเชย 2 วัน รับเงินราง

วัลๆละ 2,000 บาท  ประเภทสวยงามและความคิด ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพร้อมเงิน จำนวน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลพร้อมเงิน จำนวน 3,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลรับเงินรางวัลละๆ จำนวน 1,500 บาท

   ฮัจยีนิฮารีฟ  บิน ดาโต๊ะฮัจยีนิฮัสซัน นายกสมาคมว่าวแห่งรัฐกลันตัน และอุปนายกสมาคมว่าวประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ตนเอง ได้รับเชิญให้มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันว่างนิบง ที่จังหวัดยะลา เป็นปีแรก โดยนำสมาชิกสมาคมฯ มาร่วม จำนวน10 คน นำว่าว จำนวน 3 ประเภท  รวม 33 ตัว ทั้งประเภทขึ้นสูงและสวยงาม  สำหรับการแข่งขันในประเทศมาเลเซีย นั้น ได้เคยจัดกิจกรรมว่าว ระดับประเทศและระดับนานาชาติมาแล้ว โดยมี 50 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน  ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันว่าวที่ยะลา ในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และในอนาคตข้างหน้าจะได้มีการพัฒนาการกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ให้ดีขึ้นต่อๆไปอีกด้วย

  น.ส. ลิปิการ์ กำลังชัย วั ฒนธรรมจังหวัดยะลา  กล่าวว่า การแข่งขันว่าวในปีนี้จะแตกต่างกับปีที่แล้วเพราะว่าเนื่องจากปีนี้มีของประเทศมาเลเซียได้เข้ามาร่วมแข่งขันทั้ง 3ประเภไม่ว่าจะเป็นประเภทว่าวขึ้นสูง ว่าวประเภทความคิด ว่าวประเภทสวยงาม มีประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยจะคึกคักกว่าปีที่แล้ว ปีนี้การแข่งขันว่าวนิบงเป็นการแข่งขันประเพณีของจังหวัดยะลา ได้จัดมาทุกปี คาดว่าปีหน้าจะมีประเทศอื่นนอกจากมาเลเซียเข้ามาร่วมการแข่งขัน มีประเทศเพื่อนบ้านให้ความสนใจทำให้การจัดกิจกรรมมหกรรมว่าวนิบงปีนี้ค่อนข้างจะคึกคักเป็นพิเศษ ปีนี้ว่าวค่อนข้างจะเยอะ มีหลากหลายทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมความรักสามัคคี มีความสนุกสนานด้วย ที่สำคัญที่สุดคือมีพื้นที่ในการแสดงออกให้กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี  ปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษคือในเรื่องการตัดสินได้รับการชื่นชมของผู้ที่เล่นว่าวเขาบอกว่าจังหวัดยะลามีการตัดสินค่อนข้างจะเป็นบริสุทธิ์ ยุติธรรม ทุกคนเล่นแล้วสบายใจ มาแข่งขันที่นี้แล้วมีความสนุกสนานและมีความเป็นกันเอง เรื่องอำนวยความสะดวกต่างโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความสนุกสนาน สร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดยะลาให้เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยว     ปีนี้ที่ส่งเข้ามาประกวดมีของประเทศมาเลเซีย นอกจากที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็ยังมีการสาธิตในบูธนิทรรศการ มีหลากหลาย อุโมงค์ว่าวให้ถ่ายรูป มีเรื่องของการงานสร้างหัตกรรมฝีมือพื้นบ้านต่างๆในพื้นที่ที่สุดยอดในการทำว่าวต่างๆ นอกจากการสาธิตการทำว่าวของประเทศไทยแล้วก็ยังมีการสาธิตการทำว่าวของประเทศมาเลเซียอีกด้วย    เป็นความสัมพันธ์อย่างดียิ่ง ตอนนี้ทำให้เราอยู่กันแบบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงในการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ สังเกตได้เห็นว่าการตอบรับ การเข้ามาแข่งขัน การเข้ามามีส่วนร่วม ทางประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญ แม้ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร เรื่องของเสื้อผ้า ในเรื่องของการละเล่น เช่นการเล่นว่าว ต่างประเทศให้ความสำคัญ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีปีนี้มีประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วย  ความสัมพันธ์ตอนนี้จะเห็นแต่รอยยิ้ม มีความสนุกสนานคือทุกคนไม่มีเรื่องของเงื่อนไขใดๆเลยเพราะว่าว่าวเล่นได้ทุกศาสนา เล่นได้ทุกชุมชน แม้ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ไม่เฉพาะจังหวัดยะลาที่มา จังหวัดใกล้เคียง ปัตตานี พัทลุง ก็มา  มีความหลากหลาย เพราะเขาถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมที่ทุกคนสามารถสร้างความสามัคคีได้ เป็นพื้นที่ที่จัดให้ทุกคนได้มีเวทีในการแสดงออก

 

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *