ตราด ไทย-กัมพูชา จัดอบรมแลกเปลี่ยนภาษา

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ข่าวภูมิภาค จ.ตราด ภาพ/ข่าว ณัฐวุฒิ สวัสดิ์วารี 12 ก.พ. 62
ข่าว-ไทย-กัมพูชา จัดอบรมแลกเปลี่ยนภาษา พื้นที่ชายแดน จ.ตราด
ภาพ/ข่าว ที่ห้องประชุมโรงแรมชาญชลรีสอร์ท ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการ พัฒนาครูและนักเรียนด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา โดยนายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ มีนายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และครู นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดและการศึกษาเอกชน จำนวน 37 แห่งเข้ารับการอบรม โดยมีทีมวิทยากรสอนภาษาทั้งไทยและกัมพูชา

******ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาคน ชุมชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้านให้มีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับนักเรียนและครู ด้านภาษากัมพูชาเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตามกรอบหลักการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
******จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงได้จัดอบรมครูและนักเรียนด้านการสื่อสารภาษากัมพูชาขึ้นการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษากัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษากัมพูชาให้นักเรียนและครู เพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการไทยแลนด์ เอดิเกชั่น ฮับ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีทางด้านวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *