เปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียว เพื่อผลิตบัณฑิตมาพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

 


วันที่ 14 ก.พ.62 นายวินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส เปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนโดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ (อา-จา-ระ-พง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ก็ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย ฯ และมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีพื้นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ได้ริเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันจัดหาที่ดินในท้องที่ตำบลปางหมู อ.เมืองแม่อ่องสอน เนื้อที่ 109 ไร่ มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าใช้ประโยชน์เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์หลังแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค.2547 และในปี พ.ศ.2548 รัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ง “ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีมติให้ปรับสถานภาพขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน “ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รวม 6 สาขา ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา , หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน นอกจากนี้ยังได้เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และระดับชั้นอนุบาล 1 และปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้ผลิตบัณฑิตซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า 1,000 คน


/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *