จ.มุกดาหาร จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง


จังหวัดมุกดาหาร จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562 เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา (สะ-กุน-ลิ-ขะ-เรด-สี-มา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562 เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และนำไปขยายผลให้ความรู้สู่ชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. แก่ประชาชนผ่านทางสื่อต่าง ๆ
นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอำนาจ จัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 350 คน ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง รวมจำนวน 150 คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทั้งนี้ กกต. ได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนของรัฐ ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยการจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประจำปี 2562 เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และนำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องชัดเจน และเห็นความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากนายอนุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการออกไปเลือกตั้ง การรู้เท่าทันการเมือง กฎหมายระเบียบวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ การสนับสนุน กกต. และประเด็นตามสถานการณ์ จากการตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อป.มช.) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน..


//นภดล บุฐุส่ง / มุกดาหาร //

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *