ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขและเชิดชูเกียรติคนเลิกเหล้า

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 648 ครั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขและเชิดชูเกียรติคนเลิกเหล้า เลิกบุหรี่และเลิกกินปลาดิบ ที่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบเครือข่ายประชาชนสร้างสุขปลอดโรค ปลอดภัย จัดเวที “สานพลัง ฮักแพง แบ่งปัน บ้านแฮดสร้างสุข “ตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน” มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคล/หน่วยงานเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกกินปลาดิบ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มีนาคม 2562 นี้ ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรและบรรยายพิเศษ ในเวทีเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สานพลัง ฮักแพง แบ่งปัน บ้านแฮดสร้างสุข “ตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน” เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกกินปลาดิบ โดยมี นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรฯ ด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านแฮด ได้แก่ อสม.ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) ผู้แทนจากสถานศึกษา และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นางภราดร ดังยางหวาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และเจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮดทุกคน ร่วมมือกันเป็นคณะกรรมการประสานการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด
นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รายงานว่า อำเภอบ้านแฮด ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ ซึ่งได้ประชุมหารือกันในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนอำเภอบ้านแฮด โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ ให้ไม่เจ็บ ไม่ป่วย มีความอยู่ดีมีสุข ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่นี้ ประชาชนมีปัญหาสุขภาพ และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูง โดยเฉพาะมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้แก่ การกินอาหารปลาดิบ การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ค่อนข้างสูง และกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสำคัญและก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากแก่คนอีสาน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันปกป้องเด็กเยาวชน ประชาชนวัยทำงานและชาวอีสานทุกคน ให้ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ เพื่อกำจัดปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากภาคอีสาน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะที่ดีอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค
“การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ โดยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งใช้ความรู้เป็นฐาน และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสานพลังสื่อชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การขยายในวงกว้างต่อไปด้วย กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีและรับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ และเลิกรับประทานอาหารปลาดิบ ดังนี้ 1.นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) 5 คน ได้แก่ นายกเทศมตรีตำบลบ้านแฮด นายกเทศมตรีตำบลโคกสำราญ นายกเทศมตรีตำบลวังสวรรค์ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ และ นายก อบต.หนองแซง 2.ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 3.ผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญ ผอ.ร.ร.บ้านหนองผักตบ ผอ.ร.ร.บ้านหนองไฮขามเปี้ย และ ผอ.ร.ร.หนองแซงวิทยาคม 4.ประธานชมรม อสม. อำเภอบ้านแฮด 5.ผจก.สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด 6.บุคคลต้นแบบ ได้แก่ คนเลิกเหล้า คนเลิกบุหรี่ คนเลิกรับประทานอาหารปลาดิบ 7.แกนนำเครือข่ายชมรมคนเลิกเหล้าอำเภอบ้านแฮด คนหัวใจหิน/คนหัวใจเพชร บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง รวมทั้งหมด จำนวน 56 คน/หน่วยงาน/องค์กร” นายแพทย์สิริ กล่าว
ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญและให้ระดมพลังทุกภาคส่วน เพื่อปกป้องประชาชนในภาคอีสานที่มีประมาณ 21 ล้านคน ให้ปลอดภัย และลดการป่วยการเสียชีวิต จากโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากภาคอีสาน รายใดที่พบมีอาการผิดปกติ จะได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด ถือเป็นแบบอย่างของการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและทุกส่วนร่วมช่วยกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตั้งเป้าลดพยาธิใบไม้ตับให้เหลือไม่เกินร้อยละ 1 และอัตราตายจากมะเร็งท่อน้ำดีให้เหลือไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากรภายใน พ.ศ.2568
“การประสานงานความร่วมมือของทุกฝ่ายของอำเภอบ้านแฮดนี้ เป็นเครือข่ายสุขภาพพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขภาพปลอดโรค ปลอดภัย ที่จะช่วยคุ้มกันปกป้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลาน เยาวชนของเรา ให้ปลอดภัยจากอันตรายและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการกินปลาดิบ รวมทั้งการดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานนี้ให้ดีและประสบผลสำเร็จ และจะนำขยายไปพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอื่นๆ ต่อไป” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าว.
//////////////////ทีมข่าวทอล์คนิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น ข่าว-ภาพ///////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 648 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *