มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เร่งพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เร่งพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC ระดับที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC ระดับที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ปัจจุบันภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด สู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ดังนั้นการพัฒนาเมือง จําเป็นต้องมีการพัฒนาพลเมืองควบคู่กันไปเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่ม อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC มากขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ที่ขาดและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่ออํานวยความสะดวกด้านการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งดูแลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC โดยพัฒนามุ่งส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ในภาคบริการอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการทํางานในโลกอนาคต อยู่บนพื้นฐาน ของคุณธรรม จริยธรรมและคุณค่าของสังคม
นอกจากนี้จากการสํารวจการพบว่านักเรียนสายอาชีวศึกษา เป็นแรงงานที่มีความ ต้องการในอุตสาหกรรมภาคบริการสูง ดังนั้นจึงจําเป็นเร่งด่วนที่จะเร่งพัฒนากําลังคน ทั้งผู้ผลิตและนักเรียนที่อยู่ในระบบก่อนจบการศึกษาเพื่อสร้างและยกระดับศักยภาพของกําลัง แรงงานดังกล่าวให้สามารถมีศักยภาพที่จะทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ในอนาคต
โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 4 หลักสูตร ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับครูผู้สอนในการผลิต บัณฑิตและนักเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใน อุตสาหกรรมภาคบริการสู่อุตสาหกรรมภาคบริการ 4 ด้านได้แก่ ด้านบัญชีสมัยใหม่ ด้าน เลขานุการและการพัฒนาสํานักงานดิจิทัล ด้านดิจิทัล และด้านอาหารและการโรงแรมโดย พัฒนาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นหลักสูตรปกติที่สามารถ ตอบสนองความต้องการและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคบริการที่จะสนับสนุน อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10s Curve โดยกําหนดจัดฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ระดับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูผู้สอน และนักเรียนในสถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ของเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

 

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *