60 เพชรราชมงคลธัญบุรี บินตรงสิงคโปร์เปิดโลกทัศน์

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาในต่างประเทศมทร.ธัญบุรี จัดโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี พานักศึกษา 60 เพชร บินตรงประเทศสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ได้เปิดโลกทัศน์ยังต่างประเทศ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา ภาษาต่างประเทศ ภาวะผู้นำและการแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาในต่างประเทศ การสื่อสารด้วยภาษาสากลและภาษาที่สาม ทั้งด้านวิชาการและสังคมที่แตกต่างจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ก่อนการเดินทาง นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากลด้วยการเข้าร่วมสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพชรราชมงคลธัญบุรีซึ่งจะเน้นการสื่อสารเป็นหลักโดยคณะอาจารย์ผู้สอนจากคณะศิลปศาสตร์ และเมื่อนักศึกษาเดินทางกลับ นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพและช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

ปู นายตติศักดิ์ ลิมแจ๋ม ชมรมวิทยุนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนต่างเชื่อชาติและศาสนาที่มาอยู่ร่วมกัน เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับประเทศสิงคโปรเรียนรู้มิตรภาพการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้พัฒนาตัวเองในการใช้ชีวิตในต่างแดนอยากนำแนวคิดหรือข้อคิดอะไรไปช่วยพัฒนา มทร.ธัญบุรีต่อไป นำแนวคิดเรื่อง CQ Model ที่ได้เรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานหรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม หรือนำไปช่วยในการวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขอบคุณกิจกรรมดี ให้โอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต และศาสนาในต่างแดน

วาเลนไทน์นายภัทริน วิริยะ องค์การนักศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เปิดมุมมองใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและได้เรียนรู้วิธีการใช้ CQ Model ในการปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมในสังคม ทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคต การได้เรียนรู้ CQ Model ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน ในด้านการเข้าหาผู้อื่น การอยู่ร่วมกับสังคมได้ และยังสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานด้านกิจกรรม การสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ มากขึ้นและพร้อมรับมือกับการปรับวิธีเมื่อไม่ได้ผล ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสให้กับพวกเรา และดีใจที่ได้มาสิงคโปร์ เพราะทำให้ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายกว่าประเทศอื่นๆ และขอให้โครงการดีๆ แบบนี้ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา คนทำกิจกรรม

ตาล นางสาวศุภนิดา อยู่ผล ประธานสภานักศึกษา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่า ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของแต่ละสถานที่ เรียนรู้ศาสนาของอิสลาม ว่าการเป็นอยู่ยังไง ได้พบเพื่อนสิงคโปร์ ซึ่งทำให้เรียนรู้ภาษามากขึ้น นำหลักการ CQ Model ไปปรับใช้ในการทำกิจกรรม เช่น การวางแผนการทำงาน คิดวิเคราะห์ และการตรวจสอบแผนงาน การสำรวจชุมชนในท่องถิ่นการกล้าแสดงออกในการถามคำถาม โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อถามคำถามเช่น การเรียน การเป็นอยู่ของที่สิงคโปร์ สิ่งที่อยากบอกในการเปิด ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับประสบการณ์เดินทาง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศาสนา และการเป็นอยู่ในสิงคโปร์

ไบรท์นายภูริช พัฒนพานิช นักศึกษาคณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการเดินทาง เป็นการเดินทางออกนอกประเทศซึ่งไม่เคยทำมาก่อน ในการเปิดโลกทัศน์ในครั้งนี้ โครงการนี้เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพตัวเองทั้งในเรื่องการสื่อสาร การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างคณะ การทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนต่างคณะต่างความคิดและอุดมการณ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้คนต่างวัฒนธรรมต่างภาษา การนำความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติจริง ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและมหาวิทยาลัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่มอบโอกาสให้ผมได้เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้และอยากให้จัดโครงการแบบนี้ต่อไป

มุมมองนอกห้องเรียน ประสบการณ์ที่จะติดตัวเพชรราชมงคลธัญบุรี เพชรน้ำดีที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก เพชรกิจกรรม และ เพชรวิชาการ ล้วนเป็นนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ และวิชาการความรู้ ใช้ชีวิตยังต่างแดน เรียนรู้ นำไปพัฒนาในการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไป

​​00ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *