ผู้ตรวจฯกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” ครั้งที่ 3

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

 

วันนี้(16 พค.62) ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี 2562 โดยมีนายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายปิยพัทธ์ โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายสานิตย์ สมณะ นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรร่วม 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ การผลิตภาคการเกษตร การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด้วยการเพิ่มกิจกรรมไร่นาสวนผสม เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการผลผลิต และมีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จากตำบลหัวนา อำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 100 คน

ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)จัดให้มีสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการน้ำ สถานีที่ 2 เทคโนโลยีการผลิต การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ผัก สถานีที่ 3 การผลิตสารชีวภัณฑ์ การขยายพันธุ์พืช สถานีที่ 4 การประมง ปศุสัตว์ สถานีที่ 5 การแปรรูปข้าวการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร นิทรรศการรณรงค์การหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร จากบริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด และการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer ในพื้นที่

จากนั้น นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ปลูกต้นพะยูงและได้เยี่ยมชมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละฐานเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เห็ดฟางบ้านพันดอน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พบปะกับนายสมเดช ศิริวงศ์ เกษตรกรต้นแบบ และสมาชิกในกลุ่ม รับทราบประเด็นปัญหาในการดำเนินงานของกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมไร่นาสวนผสมของ นายประดิษฐ์ ประโคถานัง(ไร่แทนคุณ) เกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 20 ไร่ที่ดำเนินการทั้งพืชผักผลไม้ และสัตว์น้ำ ภายใต้แนวคิดในการทำการเกษตรคือ”ปลูกไม้ผลหลายชนิด เพื่อให้ผลผลิตตลอดปี” เพื่อเป็นการสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *