มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯก้าวสู้ความพร้อมของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า ภายใต้แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในช่วงสองทษวรรษที่ผ่านมา ได้มีความพยายามจากภาครัฐในการผลัดดันให้มหาวิทยาลัยรัฐมีลักษณะการบริหารแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งมุ่งความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวคล้ายๆการบริหารองค์กรเอกชน ทั้งที่ระบบอุดมศึกษาของไทยแต่เดิมนั้น ได้อุบัติขึ้นในฐานะของหน่วยงานราชการมีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและได้มีส่วนสำคัญในการผลิตมันสมองของชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาในหมู่ประชาชนไทยและต่างชาติอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด
การเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจึงเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละมหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารอย่างเต็มกำลัง โดยลดทอนเงื่อนไขต่างๆที่คิดว่าเป็นอุปสรรคพร้อมที่จะสามารถขับเคลื่อนการบริหารไปสู่จุดเป้าหมายได้รวดเร็ว สามารถแข่งขันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเข้มแข็ง ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนอดเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการในการปรับปรุงระบบบริหารซึ่งจากเดิมเป็นส่วนราชการ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยให้ความสำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1.เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 2.ทำให้เกิดการสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.ทำให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอรยประเทศที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวภายใต้หลักธรรมาภิบาล 4.มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม 5.การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับท้องถิ่น มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางมากขึ้น และ 6.มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว นี่คือการตอบโจทย์ต่อสังคมที่เป็นหัวใจและหลักสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติต่อไป
การร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับใหม่ขึ้น เป็นอีกกระบวนหนึ่งในการก่อตัวที่จะเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อวางเป็นกรอบกำหนดกฎกติกาควบคุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ซึ่งอาจจะส่งผลเกี่ยวข้องกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ขึ้น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลของการกำหนดแนวทางจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยจัดให้มีการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *