จ.มุกดาหาร กรมกิจการผู้สูงอายุเพิ่มศักยภาพวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง


วันที่ 12 ก.ค. 62 ที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางไพวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า กลไกการพัฒนาผู้สูงอายุครบวงจร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายศศิพงษา จันทรสาขา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเครือข่าย อปท. รพ.สต. และผู้สูงอายุทั้ง 7 อำเภอ จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักการจัดการ 3 ทิศทาง หรือ 3 Tracks ได้แก่การจัดการศึกษาอนุปริญญา ประกาศนียบัตร การส่งเสริมอาชีพด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ที่มุ่งเน้นการตอบสนองการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพและสันติสุขของชุมชน โดยยึดโยงกับประชาสังคมในชุมชนท้องถิ่น หรืออาจกล่าวได้ว่าประชาชนทุกคนในจังหวัดมุกดาหาร คือเป้าหมายหรือนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร


ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมหลัก วิทยาลัย ฒ. ผู้เฒ่า : กลไกการพัฒนาผู้สูงอายุครบวงจร มีพื้นที่ดำเนินการ 28 ตำบล วงเงินประมาณ 2,070,000 บาทถ้วน โดยมีกิจกรรมดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด/อำเภอ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การประชุมแกนนำผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายระดับตำบล การประชุมเพื่อจัดตั้งและออกแบบการดำเนินงาน วิทยาลัย ฒ.ผู้เฒ่า มีการค้นหาแกนนำ การพัฒนาแกนนำ การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน และการประสานภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมของ วิทยาลัย ฒ. ผู้เฒ่า แต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง


นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.มุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนแห่งสำคัญ เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งเปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม ที่นับวันจะทวีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากขึ้น มุกดาหารโดดเด่นในด้านความหลากหลายของเชื้อชาติ เนื่องจากพลเมืองของจังหวัดประกอบด้วยชนพื้นเมืองต่างๆ หลากหลายเผ่า มุกดาหารจึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากมาย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ จึงนับเป็นจังหวัดที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเมืองรองอีกจังหวัดหนึ่ง จังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ประมาณ 4,340 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.7 ล้านไร่ สภาพพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศใต้เป็นที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานมีป่าไม้หนาแน่น ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้ และมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร


แม้ว่าจังหวัดมุกดาหารจะมีประชากร ประมาณ 350,000 คน แต่เนื่องจากอยู่ในทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ เส้นทาง EWEC (ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก) , เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , ทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของสนามบิน ทำให้จังหวัดมุกดาหารมีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด มีห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) เกือบทุกกิจการ มีประชากรแฝงเพิ่มขึ้นจำนวนมาก การที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ประสานภาคีเครือข่ายดำเนินงาน วิทยาลัย ฒ. ผู้เฒ่า จึงเป็นการเตรียมความพร้อมการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหารก็ได้พยายามสนับสนุนงบประมาณและกลไกต่างๆเพื่อให้เกิดความสำเร็จ คาดว่าในปีงบประมาณ 2563 โครงการนี้ยังจะมีต่อไป เพื่อขยายผลในตำบลอื่นๆให้ครบทั้งจังหวัดมุกดาหารของเรา ผวจ.มุกดาหาร กล่าว
นางไพวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ “ ในอีก 6 ปีข้างหน้า ซึ่งผู้สูงอายุมักมองว่าตนเองด้อยค่า ต้องพึ่งหาผู้อื่น ร่างกายก็เสื่อมโทรม ไม่สามารถทำสิ่งใดได้ดี ดังนั้น หน่วยงาน สังคม ชุมชนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมทีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นโอกาสดีที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหรที่ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และเป็นเจ้าภาพเพื่อประสานให้ภาคเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมพัฒนาศักยภาพคนในจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม เสริมสร้างศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาให้เป็นที่ประจักรและยอมรับ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบไปต่อไป โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน ในการจัดการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าว

//นภดล บุญส่ง / มุกดาหาร //

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *