ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สพม.38 ทำ MOU 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ป้องกันปัญหาและปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 163 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.สุโขทัย ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสุโขทัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เพื่อร่วมกัน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจารการทะเลาะวิวาท ร้านเกม สถานบันเทิงและปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน พบว่ามีกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ยังเป็นเงื่อนไขผลักดันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ตกเป็นกลุ่มเสี่ยง และเข้สู่วงจรยาเสพติดจึงจำเป็นต้องควบคุมปัญหาดังกล่าว ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด ทักษะชีวิต เพื่อการ
ป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรมเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่ให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนโดยทั่วไปซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดทำโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1โรงเรียน ) ขึ้น โดยที่ประชุมประกอบด้วย รองผู้บังคับการรับผิดชอบยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผู้อำนวยการโรเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครู3ฝ่าย หัวหน้าสถานีตำรวจ และตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งประจำโรงเรียน มีคัดเลือกข้าราชการตำรวจ 1 นาย ทำหน้าที่ร่วมกับครู 3 ฝ่าย เพื่อดำเนินการค้นหา คัดแยกนักเรียนในโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มเสพ/ขาย และจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับนักเรียนทั้ง4 กลุ่ม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียนจำนวน 40 โรงเรียน

จากนั้นได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

  1. จะให้ความร่วมมือกันดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อควบคุม ลดและขจัดปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ สถานบันเทิง อุบัติภัย อุบัติเหตุ วินัยจราจรและปัจจัยเสี่ยงอื่น ในท้องที่
  2. จะให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อคัดแยก คัดกรอง เด็กนักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ โดยจะยอมรับข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ
  3. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4.ส่งเสริม สบับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ พิจารณาความดี ความชอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1โรงเรียน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 163 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *