สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการการการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 78 ครั้ง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” จำนวน 15 โรงเรียน 30 คน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


//นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กล่าวในโอกาสเป็นเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ว่าวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาใหม่ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สำหรับสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนคือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ประกอบไปด้วย 3 องค์ความรู้ ได้แก่ 1.การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) คือ เข้าใจและเรียนรู้วิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ มีลำดับวิธีคิด ซึ่งนอกจากการเรียนการเขียนโปรแกรมแล้ว หัวใจที่สำคัญกว่า คือ สอนให้เราเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาได้ 2.ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (digital technology) ทั้งเทคนิควิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค 4.0 และเป็นทางเลือกในการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วย 3.รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (media and information literacy) คือ แยกแยะได้ว่าข้อมูลไหนเป็นจริงหรือหลอกลวง รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ใช้งานกันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) เป็นทักษะวิธีการคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ ที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิดและเชื่อมโยงปัญหาต่างๆเป็น จนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรง มีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก 15 โรงเรียน 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต ระนอง รวม จำนวน 30 คน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 78 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *