การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 347 ครั้ง

มีประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนใจเข้าร่วมรับฟังนับพันคน
บริษัทชีคอกจำกัดร่วมกับกฟผ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1
โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่ 12 มีประชาชนชาวจังหวัดสุรษฎร์ธนีสนใจเข้าร่วมรับฟังนับพันคน พร้อมร่วม
แสดงความคิดเห็นณ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ก.ย.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้นานาชาติอุบลรัตนราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โค-ออป) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่ราชการจังหวัดสุรษฎร์ธานี นายสมรักษ์ เพ็ชรจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่ 1-2 โดยมีประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งส่นราชการองค์กรเอกชนสถาบันการกษาสื่อมวลน และประชาชนที่สนใจข้าร่วมรับฟังกว่าพันคน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่1-2 สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีโรงเดิมที่ถูกปลออกจากระบบ เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ซึ่งโรงไฟฟ้าโรงใหม่จะช่วยเสริมความมันคงของระบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมีการบริหารจัดการ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งการจัดประชุมรับพังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้สียในครั้งนี้ กฟผ. ร่วมกับ บริษัท
ซีคอท จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นตามฎหมายและถูต้องโปร่งใสเพื่อขี้แจงรายละเอียดของโครงการฯผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งแนทางการป้องกันและแก้ไขให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครการ แสดงถึงการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน EIAให้ครบถ้วนตามประกาศกระทรงพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวล้อม และบรรลุวัตถุประสงศ์สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ด้านนายนายสมรักษ์ กล่าวโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี ชุดที่ 1-2 ป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมสูงสุด 1,660 เมกะวัตต์(จำนวน 2 ครื่องๆละ 830 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัศสุราษฏรชานี ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธนี เดิมเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของภาคใต้ สนองความต้องการไฟฟ้าที่
เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศไทยตามแผนพัฒนกำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พศ.2561-2580 (POP2018) โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2570 และ ปี 2572

ส่วนนายขรรชัย กรียงไกรอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทชีคอทจำกัด กล่าวว่า บริษัทซีดอท จำกัด
ได้ขี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก ให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมรับฟังความความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของประชาชน เพื่อนำไปกำหนดขอบเขต และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตามข้อห่วงกังวลของประชาชนโดยในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ประขาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรมรับฟังควมคิดห็นประชาชน และข้อเสนอแนะรวมทั้งสอบถามข้อสงสัยด้วยวาจาในเวทีดังกล่าว ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมทุกข้อสนอแนะและช้อห่วงกังวลของประขาชนจากการรับฟังความคิดเห็นมาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานฉบับนี้ได้ โดยสามารถแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล ต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ที่ :
คุณจันทิมายะนิลโทรศัพท์ 02959-3600 ต่อ 410, 413 บริษัทคอท จำกัด เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางชื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพฯ 10800 หรือที่ว็ปไชต์ www.secot.co.th ภายใน 15วัน นับจากวันจัดรับพังความคิดเห็น จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562

/////รัตติยา พูลศิริ/สุราษฎร์ฯ/////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 347 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *