สสจ.นครพนม ประชุมอนุกรรมการประกันสังคมฯ พิจารณาผู้ประกันตนฯ 3 ราย เผยผลตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 157 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม (บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2562 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมฯ
สำหรับวาระการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครพนมครั้งนี้ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย รายงานสถานการณ์ภายในจังหวัด จำนวนนายจ้าง/ลูกจ้าง กองทุนเงินทดแทน จำนวนสถานประกอบการ/ผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม รายงานการขึ้นทะเบียน/ยกเลิก สถานประกอบการ ปี 2562 จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มาขอรับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี การจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม จำนวนลูกจ้างที่มาขอรับเงินทดแทน การจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทน จำนวนผู้ประกันตนตามมาตา 40 ที่มาขอรับประโยชน์ทดแทน และการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 40

นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน/มาตรการ และการติดตามการดำเนินงานตามแผน พร้อมข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ/ มอบหมายของที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนในเรื่องนโยบายรัฐบาล กระทรวงแรงงาน และตัวชี้วัดอื่น ๆ ของกรม การติดตามหนี้ค้างชำระของสถานประกอบการ รายงานการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน การเร่งรัดติดตามหนี้และแนวทางแก้ไข การขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานประกันสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งการพิจารณาให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย
ในส่วนของการให้บริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม จะดำเนินโครงการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ (ทุกวันอังคาร) เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม กับโรงพยาบาลนครพนม ในการออกตรวจสุขภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 มีจำนวน 2,842 คน
โรงพยาบาลที่สมัครเป็นสถานพยาบาลให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านการอนุมัติ จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลวังยาง โรงพยาบาลนาแก โรงพยาบาลโพนสวรรค์ โรงพยาบาลท่าอุเทน โรงพยาบาลบ้านแพง โรงพยาบาลปลาปาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และโรงพยาบาลเรณูนคร และโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนิน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลศรีสงคราม และโรงพยาบาลนาทม

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 157 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *