เกษตรหนองบัวลำภู จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและขับเคลื่อน ศพก.ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4 ปี 2561 พร้อมจัดแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4 ปี 2561 พร้อมการจัดแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) และมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรดีเด่นระดับเขต การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 และเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมี นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ และเกษตรกรเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4 ปี 2561 และการจัดแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาคการเกษตร โดยได้นำระบบT&V system หรือTraining & Visiting มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เกิดความชัดเจน ตอบสนองนโยบายของรัฐ มุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเป็นไปในทิศทางเป้าหมายเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี 5 องค์ประกอบหลัก คือ การถ่ายทอดความรู้ การเยี่ยมเยียน การสนับสนุน การนิเทศงาน และการจัดการข้อมูล เน้นเกษตรกรมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผิดชอบ ต่อผลที่เกิดขึ้น สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริง และได้รับความช่วยเหลือที่ทันท่วงที ซึ่งสามารถนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system มาใช้ในการขับเคลื่อนงานได้ในทุกโครงการ

ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ในระหว่างเดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม คือ กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปรับตัวกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และเกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริงและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยการอบรมให้องค์ความรู้ด้านการทำการเกษตร แก่เกษตรกร จำนวน 74 ชุมชน ชุมชนละ 200 ราย เกษตรกรผ่านการอบรม 14,800 ราย และสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุมชนละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,200,000 บาท ซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ จำนวน 174 โครงการ ประกอบด้วยด้านการผลิตพืชพันธุ์พืช 48 โครงการ ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน 14 โครงการ ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 26 โครงการ ด้านปศุสัตว์ 40 โครงการ ด้านประมง 35 โครงการ และด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 11 โครงการ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่กลุ่มย่อย ในชุมชนกำลังดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวอีกว่าในการจัดเวทีครั้งนี้การจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญเพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างการรับรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จ แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ในปีต่อไป

สำหรับกิจกรรมในการจัดงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน 6 อำเภอๆ ละ 2 กลุ่มย่อย รวม 12 กลุ่มย่อย การวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ.2561 และ การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหนองบัวลำภู การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ : Gen Y to be a trusted partner เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

ทีมข่าว talknews รายงาน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *