สสจ.ยะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ข่าว สสจ.ยะลาจัด กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์( Hajj forum)

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2561   ณ  อาคารศรีนิบง จังหวัดยะลา  นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ปีงบประมาณ 2562 (Hajj forum)  โดยนพ.สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานถึงที่มาในการจัดกิจกรรมในวันนี้   การประกอบ พิธีฮัจย์เป็นศาสนกิจของศาสนาอิสลาม   ที่กำหนดให้มุสลิมที่มีความพร้อมต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ความพร้อมต้องพร้อมทางด้านทรัพย์สินและด้านร่างกาย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่ดีมาโดยตลอด เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ของรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รัฐบาลจึงได้ ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใดๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีหลักประกันโดยมีกรมการศาสนา ทำหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย สำหรับการอุมเราะห์ เป็นการปฏิบัติเยี่ยมเยียนที่พำนักของท่านศาสดา และเป็นความตั้งใจ               โดยปฏิบัติตามกฎของการทำอุมเราะห์

   จังหวัดยะลาในแต่ละปี มีชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (อุมเราะห์)    ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปีละประมาณ 1,000 -1,300 คน     โดย ในปี 2561มีผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์อุมเราะห์จำนวน 1,005 คน      ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจึงจัด กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์(Hajj forum)   ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย   การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น   การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ และการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง    ซึ่งการดำเนินงาน ทั้ง 3กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มอบหมายให้เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละอำเภอดำเนินการ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายระดับอำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (Hajj forum) มีจำนวนแซะห์ อาสาสมัครแซะห์ จำนวน 115 คน เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ วิธีป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งก่อนเดินทาง ขณะปฏิบัติศาสนกิจและเดินทางกลับ    

ทีมข่าว talknews รายงาน

 

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *