คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่นจัดงานแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.มานพ คณะโต ประธานหลักสูตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ดร.พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน Ph.D. (Community Health Development) รุ่นที่ 1 ได้แก่ ดร.จริยา อินทรรัศมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.ดวงใจ วิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดร.สุทิน ชนะบุญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และ ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานราตรีสีส้มเพื่อแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 นี้
ทั้งนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน และปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถสร้างผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีความสามารถเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ที่สามารถวิเคราะห์ประเมิน และพัฒนาความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพด้วยตนเองไดอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม และจริยธรรม
ในปี 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้ ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) ชุมชน จำนวน 13 คน ได้แก่ ดร.ขนิษฐา สุนาคราช ดร.วาสินี วงศ์อินทร์ ดร.สดุดี ภูห้องไสย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ดร.กาญจนา นิ่มสุนทร ดร.วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี ดร.วรวุฒิ ชมพูพาน ดร.ชวลิต กงเพชร ดร.ว่าที่ ร้อยตรีหญิงธินัฐดา พิมพ์พว ดร.สุณีรัตน์ ยั่งยืน ดร.สุกัญญา กาญจนบัตร ดร.สุภัทรญาณ ทองจิตร ดร.อุมาพร เคนศิลา ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) จำนวน 6 คน ได้แก่ น.ส.ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์ น.ส.กรรณิกา นามหย่อง นายกิจวัฒ นาถวิล น.ส.เพชรี วิชากุล น.ส.วรรณพร ประจันตะเสน และ น.ส.วรรษมล โศกสี.
/////////////////ทีมข่าวทอล์คนิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น ภาพ-ข่าว/////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *