ปทุมธานี จัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี
ปทุมธานี จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านการเกษตร แก่พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2562 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพสิษฐ์ มะลิ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ จำนวนกว่า 150 คน ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงาน“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับเกษตรกรจนบรรลุผลสำเร็จ ตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ โดยการนำคลินิกเกษตรต่างๆ เข้าไปหาเกษตรกรและให้บริการถึงพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นหน่วยบริการให้กับเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย โดยเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต และขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน
สำหรับการจัดงาน“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”ในวันนี้ มีกิจกรรมหลากหลายไว้ให้บริการ ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป การจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร การให้บริการคลินิกเกษตร จากหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้แก่
1. คลินิกดิน ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ย โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี
2. คลินิกพืช ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช การผลิตพืชที่มีมาตรฐาน GAP /อินทรีย์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
3. คลินิกปศุสัตว์ ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรค และการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การฉีดวัคซีน การทำหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
4. คลินิกประมง ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
5. คลินิกชลประทาน ให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ และการให้น้ำแก่พืช โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดปทุมธานี
6. คลินิกสหกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
7. คลินิกบัญชี ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
8. คลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
9. คลินิกข้าว ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
10. การให้บริการๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ทางการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางคูวัด ให้บริการตรวจสุขภาพ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หรือติดตามเข้าร่วมการจัดงานครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้านท่าน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *