โรคปากเท้าเปื่อยระบาดในวัว ควาย ส่งผลให้สัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมาก สาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่มากับน้ำ ยานพาหนะ ปศุสัตว์สั่งเฝ้าระวัง 6 อำเภอที่มีเขตติดต่อและควบคุมการเคลื่อนย้าย

นายเกียรติศักดิ์ หัว

Read more

กยท.นราธิวาส โครงการอบรม แนวทางสำรวจและติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อรา pestalotiopsis sp แก่พนักงานการยางแห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 13 -14 พ.ย 2562

ที่ สำนักงานการยางแห

Read more