ถิ่นสยาม เมืองศรีวิไล

ถิ่นสยาม เมืองศรีวิไล

พระอธิการ
เครื่องประดับ ประดา